Tietosuoja

REKISTERISELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja Tietosuojalaki 5.12.2018/1050
Laatimispvm: 6.3.2024

1. Rekisterinpitäjä ja tämän edustaja(t)

Rekisterinpitäjä: Savon Koulutus Oy
PL 87 (Hehkukatu 1), 70211 Kuopio, p. 017 214 3000 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilö: Jukka Kosunen, toimitusjohtaja
jukka.kosunen(at)sakky.fi / p. 044 785 8200

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa: Anu Arolaakso, projektipäällikkö
anu.arolaakso(at)sakky.fi / p. 044 785 4048

Tietosuojavastaava: Jukka Mustonen
tietosuojavastaava(at)sakky.fi / p. 044 785 3944

2. Rekisterin nimi

Etsi Luomua -asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään

 • asiakassuhteen ylläpitämiseksi
 • palvelusta ja palveluun liittyvistä toiminnoista tiedottamiseen
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohdat a,b: 

 • rekisteröidyn suostumus tietyissä tapauksissa (mm. markkinointiviestintä) 
 • sellaisen sopimuksen täytäntöön paneminen, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä 
5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterissä olevat henkilötiedot sekä yritystiedot säilytetään niin pitkään, kuin asiakassuhde kestää. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi ja lopullisesti. Asiakas voi itse päättää asiakkuutensa näin halutessaan. 

Etsi Luomua -uutiskirjeen voi peruuttaa jokaisen uutiskirjeen alareunassa olevasta linkistä, mikäli tilaaja näin haluaa tehdä. Perumisen jälkeen nimi ja sähköpostitiedot hävitetään välittömästi ja lopullisesti. 

6. Käsiteltävät henkilötietoryhmät, niiden lähteet ja siirto
 • Yrityksen tiedot (nimi, yhteystiedot, y-tunnus ja laskutusosoite) ja yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi ja yhteystiedot). Rekisterin tiedot saadaan Etsi Luoma -palveluun liittyviltä yrityksiltä sähköisen rekisteröinnin yhteydessä. Tietoja ei siirretä.
 • Etsi Luomua -uutiskirjeen tilaajat. Uutiskirjeen tilauslomake ohjelman nettisivustolla. Tietoja ei siirretä.
7. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja ja muita asiakastietoja sopimusten tekemisen yhteydessä, käyttäjien rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi, palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröitävältä itseltään. Verkkosivulla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Tiedot tallennetaan pysyvään asiakas- tai suoramarkkinointirekisteriimme ja niitä käsitellään rekisteriselosteen mukaisesti. Päivitämme tietoja valikoiduista ulkopuolisista lähteistä, kuten Googlesta, yritysten nettisivuilta ja Ruokaviraston sivuilta.

8. Tietojen luovutus ja julkaiseminen
 • Tietojen luovutus. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan lupaa. Jos asiakkaalta on lupa, tietoja luovutetaan asiakkaan toimintaan liittyville toimijoille, kuten ruokapalvelutoimijoille ja tukkutoimijoille sekä luomualan kehittäjille. 
 • Tietojen siirto EU:n ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 • Tietojen julkaisu. Yritystiedot (ilman henkilötietoja) julkaistaan etsiluomua.fi ja luomuravintola.fi sivustoilla asiakkaan antaman luvan mukaisesti.

9. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät, tietojen suojauksen periaatteet ja säilytysajat 
 • Tietojärjestelmät. Rekisterin tiedot ovat saatavilla käyttäjätunnuksilla kirjauduttavalta sivustolta, johon ei ole pääsyä muilla kuin rekisterin ylläpitäjällä, ohjelman toiminnasta vastaavilla henkilöillä sekä verkkosivuston ylläpitäjällä. Sivuston ylläpitäjä on Savon koulutuskuntayhtymän pitkäaikainen luotettava sopimustoimija. 
 • Manuaalinen aineisto. Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa.  
 • Tietojen säilytysajat. Henkilörekisterissä olevat nimi ja muut tiedot säilytetään niin pitkään, kuin asiakassuhde kestää. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi ja lopullisesti. Asiakas voi aina itse päättää asiakkuutensa näin halutessaan. 
10. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi.

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä. Tietojenkäsittely ei sisällä profilointia. 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • tarkastaa itseään koskevat tiedot 
 • pyytää tietojensa oikaisemista 
 • vaatia tietojensa poistamista 
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista 
 • pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle 
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
 • oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen 
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

Oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt lähetetään osoitteeseen kirjaamo@sakky.fi tai tietosuojavastaava@sakky.fi

Suostumuksen peruuttamiseen liittyvät pyynnöt lähetetään osoitteeseen anu.arolaakso@sakky.fi. 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Sakkyn tietosuojavastaavaan, sähköpostiosoite tietosuojavastaava@sakky.fi. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki 

tietosuoja@om.fi